Integritetspolicy för Boulder Maskin AB

För oss på Boulder Maskin AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

 

Vilken information samlar vi in?

Boulder Maskin samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår hemsida, blir medlem i vår kundklubb, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:

 

 • Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
 • Personnummer – personnummer eller samlingsnummer.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Egendom – fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.
 • Registreringsnummer – Registreringsnummer, övrig information om din bil

Exempel på information vi samlar in om dig – När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 

 • Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (exempel på källor: Klarna, Swish).
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners (exempel på källor: Klarna).
 • Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
 • Geografisk information – exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.

 

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Boulder Maskin AB kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
 • Administrera ditt medlemskap i kundklubben och ditt användarkonto.
 • Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i Klubbhyllan.
 • Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse.
 • Marknadsföra produkter och tjänster.

Boulder Maskin behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 

 • Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning).
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).
 • Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service).
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service).
 • Försäkringserbjudande (ge en bra service).
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service).

Boulder Maskin kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer till Boulder Maskin:

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Boulder Maskin komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal- och kreditbolag:

För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter.

Säkerhet

Boulder Maskin strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Boulder Maskin eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer hantera dina personuppgifter inom EU/ESS.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

 

Dina rättigheter
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållits till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Boulder Maskin AB.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal för med dig
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
 • om du har samtyckt till behandling

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Boulder Maskin AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556507-8713 och har sitt säte i Spånga.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@bouldermaskin.com (SE); ringa Boulder Maskins kundservice +46 (0)8 647 05 60.

 

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Boulder Maskin behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Uppdateringar

Boulder Maskin AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.